عنوان مقاله
کانی بالیسم اقتصادی
مقاله تحلیل مفهومی اقتصاد نوع گرا
1- اقتصاد نوع گرا - تعاریف و مفاهیم
2- قتصاد نوع گرا در تئوری های اقتصادی پایه
3- اقتصاد پایدار، مکانیسم اقتصاد نوع گرا
_ پایداری در اقتصاد
_ اصول پایداری در دانش اقتصاد
4- کارآفرینی پایدار، مکانیسمِ اقتصادیِ اقتصاد نوع گرا
5- فکت زمان  در اقتصاد نوع گرا
- اثر زمان خوب و بَد در اقتصاد نوع گرا
6- اقتصاد تهاجمی و تئوری اقتصاد نوع گرا
- تضعیف اقتصاد ملتها در اقتصاد تهاجمی برون مرزی
- مرگ اقتصاد ملتها در اقتصاد تهاجمی درون مرزی
- پدیده فرار مغزها و سرمایه های نامشهود در اقتصاد تهاجمی درون مرزی
7- فکت مکان در اقتصاد نوع گرا
- اصول فکت مکان در اقتصاد نوع گرا
8- فکت فرآیند در اقتصاد نوع گرا
- تحلیل مفهومی فرآیند در مصداق تورم
تفکر اقتصاد نوع گرا در تئوریهای اقتصادی مدرن انگلس و مارکس