عنوان مقاله
بانکداری پسا کرونا ، بانکداری نوع گرا
مقاله سیستم های مالی ارزش محور در دوران پسا بانکی
بانکداری نوع گرا و سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی
فکت زمان در بانکداری نوع گرا
فکت مکان در بانکداری نوع گرا
فکت فرآیند در بانکداری نوع گرا
پارادایم های  بانکداری نوع گرا
نقش اینترنت های های نسل سوم در مدیریت تغییر ِ فعالیت هایِ مالی بانکی و غیر بانکی در دوران پسا بانکی
نقش اینترنت های نسل چهارم مدیریت در تحول سیستم های مالی بانکی و غیر بانکی در دوران پسا بانکی
تحول و تکامل بانکداری نوع گرا
بازاریابی در بانکداری نوع گرا
فلسفه بازاریابی بانکی در بانکداری نوع گرا
مدیریت ریسک در بانکداری نوع گرا
   ریسک های ساختار اعتباری در دوران پسا بانکی در بانکداری نوع گرا
 بحران های مالی و مدیریت ریسک در بانکداری نوع گرا
 اقتصاد پیشرو و مدل های تجارت در دوران پسا بانکی در بانکداری نوع گرا
خروج کارآفرینانه سیستم هایِ مالی بانکی در دورانِ پسا بانکی در بانکداری نوع گرا
سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی در بانکداری نوع گرا
درک بازار در بانکداری نوع گرا