– Phenomenon Escape Brains of the brain and intangible assets in the Outside the Borders offensive economy  

Phenomenon Escape Brains of the brain and intangible assets in the Outside the Borders offensive economy Mohammad Naghi Golbini Mofrad , Seyed Saeid Banifatemi وقتی صحبت از اقتصاد است، سخن از سرمایه است. مهم ترین ویژگی، سرمایه فرار است. سرمایه در اقتصادهای تهاجمی در مسیر میل به فرار، سرعت شتابان …

– The death of the nation’s economy in an offensive offshore economy

The death of the nation’s economy in an offensive offshore economy  Mohammad Naghi Golbini Mofrad , Saeid Banifatemi در بسیاری از اوقات، تنزل و افول اقتصادی ملت‌ها، در مواجهه با تهاجم، برون مرزی نیست. در تهاجم، برون مرزی، حمله به اقتصاد آشکار است و جامعۀ در معرض تهاجم آشکارا میل …

– Weakening the nation’s economy in an offensive offshore economy

Weakening the nation’s economy in an offensive offshore economy Seyed Saeid Banifatemi , Mohammad Naghi Golbini Mofrad تضعیف اقتصاد کشور در یک اقتصاد تهاجمی : قرن بیست و یکم، تحمیلِ اقتصادِ تهاجمی و نظامی بر کشورهای در حال توسعه است. مدلی از اقتصاد تحمیلی که به منظور فقیر کردن کشورها در …

6- Invasion Economics and Type-Theory Theory

Invasion Economics and Type-Theory Theory Seyed Saeid Banifatemi , Mohammad Naghi Golbini Mofrad تهاجم اقتصاد و نظریه نوع- تئوری: جهان دوبار به حفرۀ اقتصادِ بدِ دو جنگ جهانی فرو رفت در این دورۀ زمانی تمام انرژیِ اقتصادی از تولید ایده تا محصول نهایی در خدمت دو جنگ جهانی قرار گرفت. اقتصاد …

– The Effect of Good Time and Bad on Type-Oriented Economics

The Effect of Good Time and Bad on Type-Oriented Economics Seyed Saeid Banifatemi , Mohammad Naghi Golbini Mofrad تأثیر زمان خوب و بد در اقتصاد نوع گرا: با پذیرش این فرض که زمان یکی از فکت های تاثیرگذار بر اقتصاد است. با بررسی اقتصاد های بومی، محلی و جهانی می آموزیم …

5- Fact Time in Type-Oriented Economics

Fact Time in Type-Oriented Economics Mohammad Naghi Golbini Mofrad , Seyed Saeid Banifatemi فکت زمان در اقتصاد نوع گرا: مفهوم زمان یکی از مفاهیمی است که در علوم انسانی و پایه از یک پشتوانه ی  علمی بهره می برد. کلمه ی زمان طلایی یا golden time در دانش پزشکی از اهمیت …

4- Sustainable entrepreneurship, the economic mechanism of a type-oriented economy

Sustainable entrepreneurship, the economic mechanism of a type-oriented economy Mohammad Naghi Golbini Mofrad  , Seyed Saeid Banifatemi کارآفرینی پایدار ، مکانیسم اقتصادی یک اقتصاد نوع گرا : در حال حاضر چند سالی است که مسائل اجتماعی و زیست محیطی در دستور کار شرکت ها، دولت و سازمان ها قرار گرفته …

– Principles of Sustainability in Economics

Principles of Sustainability in Economics Mohammad Naghi Golbini Mofrad, Seyed Saeid Banifatemi اصول پایداری در اقتصاد: رشد و پایداری یک فرآیند است. پایداری رشد تدریجی و نیازمند پیشرفت مستمر است. پایداری در مسیر انتخاب های درست و ارزش محور اتفاق می افتد. برای تحقق پایداری، تشخیص اولویتها ضروری است. پایداری …

– Sustainability in the economy

  Sustainability in the economy Mohammad Naghi Golbini Mofrad  , Seyed Saeid Banifatemi پایداری در اقتصاد پایداری یک مفهوم گسترده و پیچیده است که از نظر برخی افراد به اکولوژی و مراقبت از منابع طبیعی مرتبط است؛ و از نظر برخی دیگر، پایداری به اقتصاد پایدار اشاره دارد و همچنین …

3- Sustainable economics, the mechanism of a type-oriented economy

Sustainable economics, the mechanism of a type-oriented economy Mohammad Naghi Golbini Mofrad  , Seyed Saeid Banifatemi اقتصاد پایدار ، مکانیسم یک اقتصاد نوع گرا در جهان پر تلاطم که اقتصاد کشورها دائماً در حال نوسان است به سختی می توان از اقتصاد پایدار سخن گفت اما در این تحقیق اقتصاد پایدار، …