بانکداری نوع گرا و سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی

بانکداری نوع گرا و سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی محمد نقی گلبینی مفرد1. سید سعید بنی فاطمی2 سیاست کاهش ارز ِدلار در سال 1934 به منظور تحریک تعاملات مالی توسط ایالات متحده آمریکا، توسط برخی از صاحب نظرانِ سیستم های مالی، یک اشتباه از طرف آمریکا فرض …

 اقتصادی در هویت دفاعی در رویکرد نوع گرا

 اقتصادی در هویت دفاعی در رویکرد نوع گرا   محمد نقی گلبینی مفرد1 ، سیدسعید بنی فاطمی2 چکیده اهمیت بررسی این موضوع در آن است که امروزه تهاجم صرفاً در عرصه آب و خاک نیست و هویت های غیر تسلیم در عرصه اقتصاد نیز بی وقفه در حال نبردند. حال …

اقتصاد و کارآفرینی در هویت های پسا استعماری در رویکرد نوع گرا

  اقتصاد و کارآفرینی در هویت های پسا استعماری در رویکرد نوع گرا محمد نقی گلبینی مفرد1 ، سیدسعید بنی فاطمی2 چکیده مفهوم پسا استعمار قریب به یکصد سال در ادبیات و علوم انسانی مطالعه می شده است، اما به مرور زمان فراگیر شد و بسیاری از پدیده ها همچون …

اقتصاد نوع گرا در تئوری های اقتصادی پایه

اقتصاد نوع گرا در تئوری های اقتصادی پایه محمد نقی گلبینی مفرد1 ، سیدسعید بنی فاطمی2 نظام اقتصاد برده داری، هسته مرکزی اقتصاد امپراطوری روم را تشکیل می داد که در سال ۴۷۶ میلادی با عصیان بردگان، سقوط کرد، با فروپاشی نظام برده داران، نظام فئودالی به عنوان دوره دوم …

تعاریف و ویژگیهای پارادیم در رویکرد نوع گرا

تعاریف و ویژگیهای پارادیم محمد نقی گلبینی مفرد1 ، سیدسعید بنی فاطمی2 (Paradigm ) پارادایم به معنی الگوواره از واژه ی لاتین Paradigma که از واژه ی یونانی Paradeigma به معنی الگو، مدل، طرح و سرمشق گرفته شده است. یکی از جدیدترین علوم در جامعه شناسی و سایر علوم وابسته …

The effectiveness of social entrepreneurship on Resistant Economy (RE) In The Approach Type Oriented

The effectiveness of social entrepreneurship on Resistant Economy (RE) In The Approach Type Oriented  Mohammad Naghi Golbini Mofrad1, SeyedSaeid Banifatemi2 :ABSTRACT Social entrepreneurship, creation of innovative solutions to remove social problems and ideas’ mobilization, capacitate, social resources and principals are among the necessities to facilitate social changes. Due to the …

Social Entrepreneurship, a New Approach in Business In The Approach Type Oriented

Social Entrepreneurship, a New Approach in Business In The Approach Type Oriented  Mohammad Naghi Golbini Mofrad1, SeyedSaeid Banifatemi2 :ABSTRACT Background: The social entrepreneurship term is used for to refer to the rapid growth of organizations which suggest models based on human needs for efficiency in existing markets and institutions which …

Professional Ethics in Sustainable Entrepreneurship In The Approach Type Oriented

Professional Ethics in Sustainable Entrepreneurship In The Approach Type Oriented Mohammad Naghi Golbini Mofrad1, SeyedSaeid Banifatemi2 Abstract Today, the typology of professional ethics in entrepreneurship is one of corporate ethics that mentions many of individual, social group responsibilities. Therefore, professional ethics are related to not only the interpretation of human …

بانکداری

ظهور انقلاب نسل چهارم اینتر نت ، تحولات تکنولوژی ، ابزارهای ارتباطی و اطلاعات نوین به همراه آگاهی مشتریان عملا” تجارت های مالی را به سمت تعاملات غیر بانکی هدایت کرده است . این مسئله روند رو به رشد یک پدیده پَسا بانکی را خبر می دهد و فعالیتِ سیستم …