استرس و  سبک‌های مقابله ای

استرس و  سبک‌های مقابله ای   تعریف استرس مقدمه در این بخش به مطالعه مفهوم استرس، تعاريف و نظريه‌هاي مربوط به استرس، انواع استرس، عوامل و اثرات استرس، عوامل مؤثر در آن و پاسخهاي ارگانيسم در برابر استرس پرداخته مي­شود. استرس سابقة بكارگيري اصطلاح استرس به قرن پانزدهم ميلادي بر  …