روان شناسی نوع گرا و حاملگی های پرخطر در زندگی بی خانمانی

  روان شناسی نوع گرا و حاملگی های پرخطر در زندگی بی خانمانی مقدمه رفتار جنسي، يكي از مهمترين رفتارهاي اجتماعي است ، چون كه بدون آن اكثر انواع ،‌قادر به حفظ بقاي نسل خود نخواهند بود ، اين رفتارها كه شامل عشق ورزي ، جفتگيري و رفتارهاي والد ـ …