طبقات خاص اجتماعی  بی خانمان ها در رویکرد روانشناسی نوع گرا

طبقات خاص اجتماعی  بی خانمان ها در رویکرد روانشناسی نوع گرا   مقدمه شايد به دور از واقعيت نباشد اگر گفته شود  پديدهاي اجتماعي بيانگر واقعيتهاي اجتماعي (وقايع اجتماعي) هستند . امروزه ازدواج ، طلاق ، عقب ماندگي ذهني ،‌ هيجانخواهي ، زندگي ماشيني بعنوان پديده هاي واقعي اجتماعي پذيرفته …