روانشناسی نوع گرا

روانشناسی نوع گرا مطالعۀ ذهن و روان را یکی از تعاریف روان شناسی می دانند اما چگونگی مطالعۀ ذهن و روان در مکاتب مختلف روانشناسی در مقایسه با هم کمی متفاوت است. دیدگاه های مسلط روانشناسی، دیدگاه زیستی، دیدگاه رفتاری، دیدگاه شناختی، دیدگاه انسان گرایی و دیدگاه روانکاوی، برداشت های …

روانشناسی نوع گرا

روانشناسی نوع گرا مطالعۀ ذهن و روان را یکی از تعاریف روان شناسی می دانند اما چگونگی مطالعۀ ذهن و روان در مکاتب مختلف روانشناسی در مقایسه با هم کمی متفاوت است. دیدگاه های مسلط روانشناسی، دیدگاه زیستی، دیدگاه رفتاری، دیدگاه شناختی، دیدگاه انسان گرایی و دیدگاه روانکاوی، برداشت های …