روان شناسی نوع گرا و آسيب شناسي زبان در زندگی بي خانمان ها

روان شناسی نوع گرا و آسيب شناسي زبان در زندگی بي خانمان ها انسان كلمات را به عنوان ابزاري د رجهت كنترل رفتار خود و ديگران به كار مي برد و الفاظ ، اهميتي بسيار در حيات انسانها دارد . ويژگي اساسي اين ابزار گفتاري، ماهيت اجتماعي آن است، چرا …