روان شناسی نوع گرا و حاملگی های پرخطر در زندگی بی خانمانی

  روان شناسی نوع گرا و حاملگی های پرخطر در زندگی بی خانمانی مقدمه رفتار جنسي، يكي از مهمترين رفتارهاي اجتماعي است ، چون كه بدون آن اكثر انواع ،‌قادر به حفظ بقاي نسل خود نخواهند بود ، اين رفتارها كه شامل عشق ورزي ، جفتگيري و رفتارهاي والد ـ …

روان شناسی نوع گرا و آسيب شناسي زبان در زندگی بي خانمان ها

روان شناسی نوع گرا و آسيب شناسي زبان در زندگی بي خانمان ها انسان كلمات را به عنوان ابزاري د رجهت كنترل رفتار خود و ديگران به كار مي برد و الفاظ ، اهميتي بسيار در حيات انسانها دارد . ويژگي اساسي اين ابزار گفتاري، ماهيت اجتماعي آن است، چرا …