مفاهیم پرخاشگری در روانشناسی نوع گرا

  مفاهیم پرخاشگری در روانشناسی نوع گرا یکی از موضوعات مرتبط در مطالعات نبرد، مفاهیم پرخاشگری و ویرانسازی است. در مجموع تعریف اصطلاحات پرخاشگری، یک اصطلاح مبهم است. اما در بررسی نبرد، این اصطلاح به لحاظ زیست شناسی، جامعه شناسی، ریخت شناسی و روانشناسی یک اصطلاح روشن تلقی می‌شود. رفتار …