مفاهیم پایه روانشناسی

مفاهیم پایه روانشناسی انگيزش و انواع آن رويكردهايي به انگيزش ساختار شخصيت از ديدگاه فرويد پایه‌های زیستی رفتار تکامل و توارث دوقلوهای یک تخمکی دوقلوهای دوتخمکی رویکردهایی به انگیزش اظهارات قبلی ما دربارۀ انگیزش، عبارات پیچیده ای است که یک رویکرد مکانیستی (سائق) همراه با خودگردانی[1] (انتخاب) را پیشنهاد می‌کند. …