Sustainable entrepreneurship, the economic mechanism of a type-oriented economy

Mohammad Naghi Golbini Mofrad  , Seyed Saeid Banifatemi

کارآفرینی پایدار ، مکانیسم اقتصادی یک اقتصاد نوع گرا :

در حال حاضر چند سالی است که مسائل اجتماعی و زیست محیطی در دستور کار شرکت ها، دولت و سازمان ها قرار گرفته است. این رویکرد، در جهتِ کاهش تخریبِ محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها انجام می‌گیرد.

کارآفرینی به عنوان حوزه جدید که مسائل مرتبط با پایداری:” تحمل پذیری، احیا پذیری و بازگشت پذیری “را در این عرصه دنبال می‌کند. کارآفرینی این پتانسیل را دارد که در عین ارتقاء نوآوری و خلاقیت به واسطه ارائه خدمات و محصولات جدید و مدل های کسب و کار در هرسه بعد، تحمل‌پذیری، احیا پذیری و بازگشت پذیری، ایجاد ارزش نماید.

کارآفرینی پایدار مفهومی منتج شده از توسعه پایدار است. که می‌توان آن را به صورت تعهد کسب و کار به رفتار اخلاقی و مشارکت در رشد اقتصادی در عین بهبود کیفیت زندگی نیروهای کار، خانواده های شان، جوامع محلی، اجتماع، کل جهان و در مجموع نسل‌های آینده تعریف کرد.

درایتون اعتقاد دارد؛ کارآفرینی پایدار عبارت است از: تعیین فرصت‌ها برای کسب منافع کارآفرینانه از طریق ابداعاتی که شرایط غیر پایدار (احیا ناپذیر) موجود را تغییر داد، یا تعدیل می کنند (درایتون ۲۰۰۲).

وِبر در خصوص کارآفرینی پایدار می گوید: آمیختن مفهوم کارآفرینی پایدار و همسان کردن این مفهوم با تولید و بازاریابی خدمات و محصولات حمایت کننده از محیط زیست، توسط کارآفرینان و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده است (وبر ۲۰۰۷).

این فرآیند به صورت فراهم کردن راه حل های زیست محیطی یا ابداعات و محصولات اکولوژیکی چه توسط یک شرکت تازه تاسیس و یا یک کسب و کار نهادینه شده اتخاذ شود. این دیدگاه در واقع بر ایجاد ارزش اکولوژیکی و اقتصادی به صورت همزمان تاکید می کند که در نتیجه آن می توان آن را به صورت کارآفرینی اکولوژیکی یا “اکو کارآفرینی” تعریف کرد.

اصول پایداری در دانش اقتصاد
ادامه

و اژۀِ کارآفرینی اکولوژیکی یا کارآفرینی زیست محیطی مترادف به کار برده می‌شوند و به معنای “رفتار خلاقانۀِ یک فعال اقتصادی یا سازمان‌های فعال در بخش‌های تجاری و خصوصی به عنوان یک هدفِ محوری و مزیت رقابتی” هستند.

کارآفرینان اکولوژی _ محور، ابداعات زیست محیطی و فرصت‌های بازار را شناسایی و سپس این ابداعات را با موفقیت اجرا و پیاده سازی می کنند و آنها را در نهایت به خدمات یا محصولات جدید تبدیل می نمایند. تمامی این افراد به سمت یک جامعه پایدار مشارکت دارند (ملور ۲۰۰۹).

به گفته “گرلاک” در بیانی دقیق و سختگیرانه، کارآفرینی پایدار را می‌توان به صورت” رفتار خلاقانه فعالان اقتصادی مستقل “یا سازمان های اقتصادی فعال بخش خصوصی که مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی را هدف محوری و مزیت رقابتی در نظر می‌گیرند، تعریف کرد.

در بیانی گسترده تر، می توان کارآفرینی پایدار را به عنوان رفتار خلاقانۀِ فعالانِ اقتصادی در زمینه پایداری در نظر گرفت که این فعالان می‌توانند سازمان‌های دولتی، غیردولتی، سازمان ها با هدف کسب درآمد و یا آنهایی که به دنبال رشد اجتماعی هستند را شامل شوند (گرلاک ۲۰۰۳).

“موتورا ” کارآفرینی پایدار را بدین صورت تعریف می‌کند: وقوع امور به شیوه ای که در آن بازه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت مدّ نظر قرار گرفته شده‌اند. کارآفرینی پایدار در مقابل “کار آفرینی خودخواهانه “که در آن افراد فقط به دنبال منافع خودشان هستند، قرار دارد. همچنین کارآفرینی پایدار را با “کارآفرینی ناخودآگاه “مقایسه کرد که در آن یک شیوه غیر پایدار زندگی که تولید کنندۀ تمامی انواع ناهماهنگی ها یی است، به وجود می‌آید.

2- طراحی مدل تجارت الکترونیک در جهان محلی
ادامه

کارآفرینی پایدار مشخصاً به مثلث سه زاویه متشکل از p3 (افراد جامعه people، زمین یا کره خاکی pelanet و منفعت profit) مرتبط هستند. با این حال باید اذعان داشت “پایداری” بیشتر از همۀ این موارد است.

در تعریف اقتصاد نوع گرا گفته شد؛ مفهوم اقتصاد نوع گرا عبارت است از: اثبات اقتصاد ارزشی بر اساس فکت های سه گانه زمان، مکان و فرآیند. در اقتصادِ نوع گرا اعتقاد بر آنست که تمامی دانش اقتصاد از گذشته تا آینده مبتنی بر فکت های زمان، مکان و فرآیند می باشد. اقتصاد نوع گرا از طریق معیارهای متنوع اقتصادی و الگوهای تولید، توزیع و مصرف، مکانیسم حل مسائل اقتصادی را پی می گیرد.

اقتصاد پایدار و کارآفرینی پایدار مهمترین مکانیسم اقتصادِ نوع گرا را تشکیل می دهد؛ اما هدایت هر یک از پدیده های اقتصادی به سوی مکانیسم بازدارنده و مکانیسم نگهدارنده، پایداری و ناپایداری اقتصاد را تعیین می کند. تعیین ِ نوع یا تعیین تنوع زمان، مکان و فرآیند در فعالیت های اقتصادی بوسیله مکانیسم های نگهدارنده و بازدارنده، اقتصاد پایدار یا ناپایدار را شکل می دهد.

در این رویکرد معیارهای متنوع به فعالیت های اقتصادی اشاره می کند که متاثر از معیارهای فرهنگی، معیارهای اعتقادی، معیارهای ارزشی، معیارهای سیاسی و معیارهای اجتماعی می باشد.

امروزه معیارهای فوق به عنوان محرک های اقتصادی موثر در ایجاد و توسعه اقتصادی نقش ایفا می کنند. پژوهش حاضر با رویکرد داده بنیاد و به روش گرندد تئوری، مفهوم سازی شده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *