کانی بالیسم اقتصادی

کانی بالیسم اقتصادی میکرو کانی بالیسم اقتصادی ماکرو کانی بالیسم اقتصادی گرند کانی بالیسم اقتصادی عنوان : کانی بالیسم اقتصادی این اولین بار نیست که دنیا ، در معرض بحرانهای جهانی است . دو جنگِ جهانی اول و دوم ، قحطی ، سیل ، زلزله ، جنگ های منطقه ای …

تحلیل مفهومی اقتصاد نوع گرا

عنوان مقاله : تحلیل مفهومی اقتصاد نوع گرا مفهوم اقتصاد نوع گرا عبارت است از : اثبات اقتصاد ارزشی بر اساس فکت های سه گانه زمان ، مکان و فرآیند. در اقتصاد     نوع گرا اعتقاد بر آنست که تمامی دانش اقتصاد از گذشته تا آینده مبتنی بر فکت های زمان …

– Conceptual analysis of the inflation in  acknowledgment inflation

Conceptual analysis of the inflation in  acknowledgment inflation Mohammad Naghi Golbini Mofrad , Seyed Saeid Banifatemi    تورم افزایش سطح عمومی قیمت ها که منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده و منوط بر آنکه مستمر و خزنده باشد؛ که مستمر بودن یک اصل مهم تورم می باشد. تورم یک …

8- Process fact in type-oriented economics

Process fact in type-oriented economics Mohammad Naghi Golbini Mofrad,Seyed Saeid Banifatemi       فرآیند : ” بزرگترین پیشرفت‌های تمدن،” فرآیندهایی” است که جوامع را می شکند و آنها را دوباره می سازد. این (فرآیندها) همان تحولِ اقتصادی است که در جاهای دیگر آن را دیده اند …” ((نقوی _صفحه ۲۰۷_ اقتصاد …

– Principles fact Location in type-oriented economics

Principles fact Location in type-oriented economics Mohammad Naghi Golbini Mofrad , Seyed Saeid Banifatemi  , بشر هنوز به این بلوغ فکری نرسیده است که میلیون‌ها کیلومتر خارج از جَو، می‌شود فعالیت اقتصادی کرد و می تواند مکان خوبی ایجاد کند و در مکان خوب، اهدافِ اقتصادی را دنبال کند اما …

7- Fact Location  in type-oriented economics

Fact Location  in type-oriented economics Seyed Saeid Banifatemi , Mohammad Naghi Golbini Mofrad فکت مکان همچنان که از نامش پیداست اشاره به سازه و زیرساخت های مکانی یک اقتصاد دارد. سازه های ثابت و سازه های متحرک با ساختارهای موضوعی، عینی ترین مصداق فکت مکان هستند. موفقیت در اقتصاد کشاورزی و …

– Phenomenon Escape Brains of the brain and intangible assets in the Outside the Borders offensive economy  

Phenomenon Escape Brains of the brain and intangible assets in the Outside the Borders offensive economy Mohammad Naghi Golbini Mofrad , Seyed Saeid Banifatemi وقتی صحبت از اقتصاد است، سخن از سرمایه است. مهم ترین ویژگی، سرمایه فرار است. سرمایه در اقتصادهای تهاجمی در مسیر میل به فرار، سرعت شتابان …

– The death of the nation’s economy in an offensive offshore economy

The death of the nation’s economy in an offensive offshore economy  Mohammad Naghi Golbini Mofrad , Saeid Banifatemi در بسیاری از اوقات، تنزل و افول اقتصادی ملت‌ها، در مواجهه با تهاجم، برون مرزی نیست. در تهاجم، برون مرزی، حمله به اقتصاد آشکار است و جامعۀ در معرض تهاجم آشکارا میل …

– Weakening the nation’s economy in an offensive offshore economy

Weakening the nation’s economy in an offensive offshore economy Seyed Saeid Banifatemi , Mohammad Naghi Golbini Mofrad تضعیف اقتصاد کشور در یک اقتصاد تهاجمی : قرن بیست و یکم، تحمیلِ اقتصادِ تهاجمی و نظامی بر کشورهای در حال توسعه است. مدلی از اقتصاد تحمیلی که به منظور فقیر کردن کشورها در …

6- Invasion Economics and Type-Theory Theory

Invasion Economics and Type-Theory Theory Seyed Saeid Banifatemi , Mohammad Naghi Golbini Mofrad تهاجم اقتصاد و نظریه نوع- تئوری: جهان دوبار به حفرۀ اقتصادِ بدِ دو جنگ جهانی فرو رفت در این دورۀ زمانی تمام انرژیِ اقتصادی از تولید ایده تا محصول نهایی در خدمت دو جنگ جهانی قرار گرفت. اقتصاد …