سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی

مقاله: سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی سیاست کاهش ارز ِدلار در سال  1934 به منظور تحریک تعاملات مالی توسط ایالات متحده آمریکا ، توسط برخی از صاحب نظرانِ سیستم های مالی ، یک اشتباه از طرف آمریکا فرض شد اما پدیده فوق یک پاسخ هوشمندانه بود به …

بانکداری نوع گرا و سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی

بانکداری نوع گرا و سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی محمد نقی گلبینی مفرد1. سید سعید بنی فاطمی2 سیاست کاهش ارز ِدلار در سال 1934 به منظور تحریک تعاملات مالی توسط ایالات متحده آمریکا، توسط برخی از صاحب نظرانِ سیستم های مالی، یک اشتباه از طرف آمریکا فرض …