تحلیل مفهومی اقتصاد نوع گرا

عنوان مقاله : تحلیل مفهومی اقتصاد نوع گرا مفهوم اقتصاد نوع گرا عبارت است از : اثبات اقتصاد ارزشی بر اساس فکت های سه گانه زمان ، مکان و فرآیند. در اقتصاد     نوع گرا اعتقاد بر آنست که تمامی دانش اقتصاد از گذشته تا آینده مبتنی بر فکت های زمان …

فکت فرآیند در اقتصاد نوع گرا

فکت فرآیند در اقتصاد نوع گرا محمد نقی گلبینی مفرد  . سید سعید بنی فاطمی ” بزرگترین پیشرفت‌های تمدن،” فرآیندهایی” است که جوامع را می شکند و آنها را دوباره می سازد. این (فرآیندها) همان تحولِ اقتصادی است که در جاهای دیگر آن را دیده اند …” ((نقوی _صفحه ۲۰۷_ …

فکت مکان در اقتصاد نوع گرا

فکت مکان در اقتصاد نوع گرا محمد نقی گلبینی مفرد  . سید سعید بنی فاطمی فکت مکان همچنان که از نامش پیداست اشاره به سازه و زیرساخت های مکانی یک اقتصاد دارد. سازه های ثابت و سازه های متحرک با ساختارهای موضوعی، عینی ترین مصداق فکت مکان هستند. موفقیت در …

فکت زمان  در اقتصاد نوع گرا

فکت زمان  در اقتصاد نوع گرا محمد نقی گلبینی مفرد  . سید سعید بنی فاطمی  مفهوم زمان یکی از مفاهیمی است که در علوم انسانی و پایه از یک پشتوانۀ علمی بهره می برد. کلمۀ زمان طلایی یا golden time در دانش پزشکی از اهمیت فراوان برخوردار است. ادگار اسنو …

کارآفرینی پایدار، مکانیسمِ اقتصادیِ اقتصاد نوع گرا

کارآفرینی پایدار، مکانیسمِ اقتصادیِ اقتصاد نوع گرا محمد نقی گلبینی مفرد2 . سید سعید بنی فاطمی1 در حال حاضر چند سالی است که مسائل اجتماعی و زیست محیطی در دستور کار شرکت ها، دولت و سازمان ها قرار گرفته است. این رویکرد، در جهتِ کاهش تخریبِ محیط زیست و بهبود …

اقتصاد پایدار، مکانیسم اقتصاد نوع گرا

اقتصاد پایدار، مکانیسم اقتصاد نوع گرا محمد نقی گلبینی مفرد2 . سید سعید بنی فاطمی1 در جهان پر تلاطم که اقتصاد کشورها دائماً در حال نوسان است به سختی می توان از اقتصاد پایدار سخن گفت اما در این تحقیق اقتصاد پایدار، به اقتصادی اشاره دارد که فعالیت‌های اقتصادی مبتنی …

 اقتصاد نوع گرا – تعاریف و مفاهیم

 اقتصاد نوع گرا – تعاریف و مفاهیم محمد نقی گلبینی مفرد2 . سید سعید بنی فاطمی1 مفهوم اقتصاد نوع گرا عبارت است از: اثبات اقتصاد ارزشی بر اساس فکت های سه گانه زمان، مکان و فرآیند. در اقتصادِ نوع گرا اعتقاد بر آنست که تمامی دانش اقتصاد از گذشته تا …

اقتصاد نوع گرا در تئوری های اقتصادی پایه

اقتصاد نوع گرا در تئوری های اقتصادی پایه محمد نقی گلبینی مفرد2 . سید سعید بنی فاطمی1  نظام اقتصاد برده داری، هسته مرکزی اقتصاد امپراتوری روم را تشکیل می داد که در سال ۴۷۶ میلادی با عصیان بردگان، سقوط کرد، با فروپاشی نظام برده داران، نظام فئودالی به عنوان دوره …

اقتصاد نوع گرا در تئوری های اقتصادی پایه

اقتصاد نوع گرا در تئوری های اقتصادی پایه محمد نقی گلبینی مفرد1 ، سیدسعید بنی فاطمی2 نظام اقتصاد برده داری، هسته مرکزی اقتصاد امپراطوری روم را تشکیل می داد که در سال ۴۷۶ میلادی با عصیان بردگان، سقوط کرد، با فروپاشی نظام برده داران، نظام فئودالی به عنوان دوره دوم …