بانکداری پسا کرونا ، بانکداری نوع گرا

بانکداری پسا کرونا ، بانکداری نوع گرا صنعت مدرن بانکداری ، در فرآیند آسان سازی تجارت ،  پدیده های  نوظهوری را بوجود آورده است. به اعتقاد کریس اسکینر پدیده ها یی همچون :  ایجاد تمدنِ مالی مبتنی بر عقاید مشترک ، ایجاد پول بر اساس این عقاید مشترک و تکامل …

درک بازار در بانکداری نوع گرا

درک بازار در بانکداری نوع گرا محمد نقی گلبینی مفرد1. سید سعید بنی فاطمی2 داشتن ایده ای عالی یا ابداعی و جدید به عنوان اساس کسب و کارتان کافی نیست، شما باید در عین حال بازاری در اختیار داشته باشید که به اندازه کافی بزرگ، دست یافتنی و پذیرا باشد. …

سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی در بانکداری نوع گرا

سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی در بانکداری نوع گرا محمد نقی گلبینی مفرد1. سید سعید بنی فاطمی2 سیاست کاهش ارز ِدلار در سال 1934 به منظور تحریک تعاملات مالی توسط ایالات متحده آمریکا، توسط برخی از صاحب نظرانِ سیستم های مالی، یک اشتباه از طرف آمریکا فرض …

 اقتصاد پیشرو و مدل های تجارت در دوران پسا بانکی در بانکداری نوع گرا

 اقتصاد پیشرو و مدل های تجارت در دوران پسا بانکی در بانکداری نوع گرا  محمد نقی گلبینی مفرد1. سید سعید بنی فاطمی2 تاریخ تجربی بانکها و فعالیت های مالی در ساختار و محتوا بر انباشت سرمایه تمرکز داشت و حتی سود آوریِ فعالیت های مالی و بانکی گام دوم صنعت …

 بحران های مالی و مدیریت ریسک در بانکداری نوع گرا

 بحران های مالی و مدیریت ریسک در بانکداری نوع گرا محمد نقی گلبینی مفرد . سید سعید بنی فاطمی بحران های مالی منجر به عمومیت یافتن موضوع مدیریت ریسک به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر در مؤسسات مالی گردید. ریسک نقدینگی یکی از خطرناکترین ریسک هایی است که ممکن است …

   ریسک های ساختار اعتباری در دوران پسا بانکی در بانکداری نوع گرا

   ریسک های ساختار اعتباری در دوران پسا بانکی در بانکداری نوع گرا   محمد نقی گلبینی مفرد1. سید سعید بنی فاطمی2 ریسک کشور ها «ریسک اقتصادی، ریسک های سیاسی» ریسک دولت – به دلیل شخصی سازی حساب کاربری، ریسک های دولتی افزایش پیدا می کند. ریسک انتقال – در …

مدیریت ریسک در بانکداری نوع گرا

مدیریت ریسک در بانکداری نوع گرا محمد نقی گلبینی مفرد . سید سعید بنی فاطمی بسیاری از فعالیت های بانکی از جمله معاملات ارزی جزو فعالیت های ریسکی هستند که سوء مدیریت این نوع فعالیت ها، منجر به زبان بانک خواهد شد؛ بنابراین مدیریت ریسک نرخ ارز، امر مهمی است …

فلسفه بازاریابی بانکی در بانکداری نوع گرا

فلسفه بازاریابی بانکی در بانکداری نوع گرا   محمد نقی گلبینی مفرد . سید سعید بنی فاطمی علی رغم گرایشات فروش گرایی بازاریابی در ابتدای ظهور آن در دنیا، امروزه بانکداران در اغلب کشورها، به ویژه کشورهایی با نظام اقتصادی آزاد، با تفکر و فلسفه بازاریابی اجتماعی اداره می شوند. …

بازاریابی در بانکداری نوع گرا

بازاریابی در بانکداری نوع گرا محمد نقی گلبینی مفرد . سید سعید بنی فاطمی   بررسی های ریسک اعتباری در بانکداری نوع گرا   بررسی های ریسک اعتباری را می توان در دو سطح انجام داد: الف) بررسی اعتبارات فردی (فرآیند اعتبارسنجی) ب) بررسی پرتفوی اعتباری (مدیریت پرتفوی اعتباری) منابع در …

پارادایم های  بانکداری نوع گرا

پارادایم های  بانکداری نوع گرا   محمد نقی گلبینی مفرد . سید سعید بنی فاطمی پاردایم های سیستم های غیر مالی در دوران پسا بانکی سیستم های مالی و بانکی در ابتدای هزاره سوم: همچنانکه در ادامه بحث خواهید دید فعالیت سیستم های مالی و بانکی از ایجاد تا تحول …