بانکداری پسا کرونا ، بانکداری نوع گرا

بانکداری پسا کرونا ، بانکداری نوع گرا صنعت مدرن بانکداری ، در فرآیند آسان سازی تجارت ،  پدیده های  نوظهوری را بوجود آورده است. به اعتقاد کریس اسکینر پدیده ها یی همچون :  ایجاد تمدنِ مالی مبتنی بر عقاید مشترک ، ایجاد پول بر اساس این عقاید مشترک و تکامل …