سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی

مقاله: سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی سیاست کاهش ارز ِدلار در سال  1934 به منظور تحریک تعاملات مالی توسط ایالات متحده آمریکا ، توسط برخی از صاحب نظرانِ سیستم های مالی ، یک اشتباه از طرف آمریکا فرض شد اما پدیده فوق یک پاسخ هوشمندانه بود به …