کانی بالیسم اقتصادی

کانی بالیسم اقتصادی میکرو کانی بالیسم اقتصادی ماکرو کانی بالیسم اقتصادی گرند کانی بالیسم اقتصادی عنوان : کانی بالیسم اقتصادی این اولین بار نیست که دنیا ، در معرض بحرانهای جهانی است . دو جنگِ جهانی اول و دوم ، قحطی ، سیل ، زلزله ، جنگ های منطقه ای …